เบาะนวดไทย หรือ เบาะสปา เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ตามร้านนวดแผนไทย ร้านสปาทั่วไป

0
339

มาตรฐานการใช้อุปกรณ์ในร้านนวดที่เราควรจะต้องรู้

1. ตั้งอยู่ในทำเลที่มีความสะดวกปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  

2. ในกรณีที่มีการใช้พื้นที่ประกอบกิจการว่าคุณสุขภาพในอาคารเดียวกันกับการประกอบกิจการอย่างอื่นซึ่งไม่ใช่กิจการสถานบริการต้องมีการแบ่งเพื่อนพี่

แตนสถานที่ให้ชัดเจนและกิจการอื่นนั้นต้องไม่กระทบกระเทือนต่อการให้บริการในกิจการนวดเพื่อสุขภาพ

3. เพื่อนที่สถานประกอบการจะต้องไม่อยู่ในพื้นที่ติดต่อกับการบริการตามกฎหมายว่าด้วยการบริการ

4. กรณีสถานบริการมีการให้บริการอยู่หลายรูปแบบลักษณะรวมอยู่ในอาคารเดียวกันหรือสถานที่เดียวกันนั้นจะต้องมีการส่วนให้ชัดเจนแต่ละสัดส่วนนั้นจะต้องมีพื้นที่และลักษณะตามมาตรฐานของการให้บริการในแต่ละประเภท  

5. การ จัดบริเวณที่ให้บริการเฉพาะบุคคลจะต้องไม่ ให้มิดชิดหรือรับกาดจนเกินไป  

6.พื้นที่ที่ให้บริการทั้งภายนอกและภายในสถานที่ประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพนั้นจะต้องมีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ

7. อาคารต้องทำด้วยวัสดุที่มั่นคงถาวรไม่ชำรุดและไม่มีคราบสิ่งสกปรก

8. บริเวณพื้นที่ที่มีการใช้น้ำในการให้บริการควรจะทำด้วยวัสดุสะอาดและทำความสะอาดง่ายไม่ลื่น

9. มีแสงสว่างที่เพียงพอในแต่ละพื้นที่ในการให้บริการ 

10. จัดให้มีการระบายอากาศให้เพียงพอ เมื่อผู้ประกอบการรู้ถึงมาตรฐานกิจการงานงวดที่สำคัญแนวนั้นการเลือกซื้ออุปกรณ์สปาไม่ว่าจะเป็นเบาะนวดไทย

หรือที่นอนนวดไทยนั้นต้องเลือกซื้อให้ได้คุณภาพ และมาตรฐานสำหรับการนำมาใช้งาน